Time in Sofia:

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ

I. Услуги
Превод, редакция и корекция на писмени материали от и на езици, посочени при възлагане на превода от Клиента.
Форматиране и оформление на писмени материали.
Симултанен или консекутивен превод от и на езици, посочени при възлагане на превода от Клиента.
II. Качество
Изпълнителят предоставя своите услуги съгласно установената добра практика за писмен и устен превод и в съответствие с изискванията на Клиента.
Изпълнителят извършва качествено и в срок договорените услуги.
III. Рекламации
Рекламациите се извършват писмено, най-късно 8 дни след получаване на услугата.
В случаите, когато рекламацията се окаже основателна, фирмата поема разходите за коригиране на материала за своя сметка.
Фирмата не носи отговорност, в случаите, когато Клиентът е направил сам опит да коригира превода или е възложил на трето лице това, без да даде на Изпълнителя възможност за извършване на корекция.
В случаите, в които рекламацията се окаже неоснователна, то Клиентът се задължава да обезщети Изпълнителя за всички разходи, възникнали в тази връзка.
Фирмата не носи отговорност в случаите, когато в оригиналния текст, предоставен за превод има пропуски и грешки, допуснати вследствие на предаването на материалите по факс, електронна поща или чрез други средства за комуникация, независимо дали причината за това е човешка или техническа грешка.
IV. Цени и плащания
За всеки превод Изпълнителят предлага цени на базата на предоставената ценова листа или оферта.
Плащането се извършва в брой или по банков път по сметка, посочена от Изпълнителя след приключване на всяка конкретна поръчка в срок до 7 дни след издаване на фактура.
V. Приемане на поръчки
Поръчките се считат за приети, ако са потвърдени писмено от Изпълнителя.
Специалните изисквания към поръчките се регламентират писмено от Възложителя най-късно при подаване на поръчката и се потвърждават от Изпълнителя в Писмо за потвърждение.
Съгласно ЗЗЛД Клиентът декларира съгласието си личните данни, съдържащи се в оставените от него документи, да бъдат обработени единствено за целите на превода и/или легализацията.
VI. Общи условия при приемането на поръчки за устен превод
Симултанният устен превод се извършва от екип от 2-ма преводачи, а при особено тежки ангажименти — и от 4-ма преводачи по преценка на възложителя и изпълнителя.

Консекутивният превод се извършва от 1 преводач, когато продължителността на ангажимента не превишава 3 часа. При по-голяма продължителност и при лекционни форми задължително се изисква екип от 2-ма преводачи.
Когато възнаграждението е договорено на час, се заплащат най-малко 4 часа на ден независимо от фактическата продължителност на ангажимента. Всеки започнат астрономически час се заплаща като цял. Почивките за кафе не се изключват от времетраенето на ангажимента. Обедната почивка се заплаща по тарифата за превод, ако трае по-малко от 1 час; ако обедната почивка трае
повече от 1 час, от общия брой часове за заплащане се изважда само 1 час. При частична отмяна на ангажимента за всеки отделен ден възложителят дължи най-малко определения минимум време или — при продължителност над този минимум — най-малко определеното времетраене на ангажимента по програма. При отказ на превод по заявена програма в деня преди
мероприятието се заплащат 50% от дължимата и договорена сума по програма.
При пълна отмяна в деня на ангажимента възложителят дължи пълния размер на договореното възнаграждение (на ден или по часовете съгласно програмата);
а при пълна отмяна с предизвестие от 5 и по-малко дни — 50%. При реално съкращаване на продължителността на осигурената с превод проява се заплаща цялата продължителност на проявата по програма.
Когато преводачите са командировани извън населеното място, в което живеят, възложителят заплаща най-малко 6 часа на ден по тарифата за превод или пълния размер на възнаграждението, ако е договорено на ден. Времето за път се заплаща като работно, като се допуска намаление на тарифата с до 50%, т.е.
не по-малко от 3 работни часа. Командировъчните разходи са за сметка на възложителя. Възложителят поема за своя сметка транспорт, храна и нощувки на преводачите при командировка извън населеното място в което живеят.
При устните преводи се начисляват следните увеличения върху основните цени:
¢ При работа над 8 часа на ден 25%;
¢ Запис на превод 50%;
¢ В почивни дни и нощем 50%;
¢ В празнични дни 100%.
Устните преводачески услуги се заявяват предварително както следва:
¢ Международни прояви и прояви на високо ниво – 15 работни дни;
¢ Симултанен и консекутивен превод – 5 работни дни.
VII. Права и задължения на клиента
Клиентът предоставя материалите на Изпълнителя за оценка на приблизителен брой страници и запознаване с тематиката на материала.
Клиентът уточнява с Изпълнителя изискванията за устен превод – вид превод, езици, брой преводачи, място на провеждане на проявата, техническо оборудване.
Клиентът предоставя копие на материалите с максимално добро качество, като уточнява налични съкращения и специфични термини.
Клиентът уведомява Изпълнителя за крайната цел на възложения превод - информационна, работна, за публикация.
В случаите, когато се превежда текст с цел публикация Клиентът одобрява и приема с протокол превода чрез свой представител, когото счита за достатъчно компетентен да оцени качеството.
VIII. Права и задължения на изпълнителя
При получаване на материалите за превод Изпълнителят се задължава да извърши оценка и да уведоми Възложителя относно приблизителен обем, цена и срок.
При уточняване изискванията за устен превод да уведоми Възложителя относно цена и приблизителен брой работни часове.
Изпълнителят има право да получава консултации относно специфична терминология, съкращения и наименования съдържащи се в материалите.
Изпълнителят има право да получи програма и материали/доклади, резюмета/ за устните прояви най-късно три дни преди началото на проявата.
При промяна на изискванията на Възложителя по време на изпълнение на поръчката, Изпълнителят има право да промени първоначално договорената цена съобразно новите изисквания.
IX. Конфиденциалност
Изпълнителят се задължава да не предоставя информацията, съдържаща се в материалите на трети страни.
X. Авторски права
Изпълнителят приема поръчки от Клиента при условие, че клиентът притежава авторските права върху оригиналния текст, освен в случаите в които преводът се извършва с информационна цел.
XI. Спешни поръчки
При приемането на поръчки за спешен устен и писмен превод Изпълнителят се стреми да поддържа своите стандарти за качество на високо ниво независимо от съкратените срокове за изпълнение, но клиентът приема, че понякога условията, които той диктува може да породят необходимостта да бъдат пропуснати някои от етапите за контрол на качеството, които при нормални
обстоятелства се считат за съществени.
XII. Отговорност при изпълнение
При анулиране на поръчка за писмен превод, Клиентът дължи на Изпълнителя стойността на вече преведената част от материала. Преведената част от материала се предоставя на клиента.
При анулиране на заявка за устен превод 3 дни преди началото на проявата Възложителят дължи неустойка в размер до 5% от стойността, посочена в офертата. При анулиране в деня на проявата Възложителят дължи на Изпълнителя обезщетение в размер на 100% за първия ден и по 20% за следващите до третия включително.

 

Download PDF